Imagologji - struktura e lëndës

[Tematikë për punime doktorate]
H y r j e

 • Imagologjia – një shkencë e hershme dhe gjithnjë e re
 • Aspekte të Imagologjisë. Fillesat dhe synimet e para.
 • Nga imazhi tek Imagologjia
 • Objekti i imagologjisë
 • Nocione të imagologjisë


I. I m a g o l o g j i  H i s t o r i k e

 1. Imagologjia historike, historik i shkurtër, teori: simbolet, mitet, stereotipet, marrëdhënia unë-tjetri, pakicë-shumicë, institucion-shtetas
 2. Roli i imagologjisë në njohje dhe në paraqitjen e njësive individ, popull, institucion, shtet
 3. Auto-imazhi
 4. Imazhet që formohen në disa popuj për popuj e kombësi të tjera
 5. Koncepti i mendësisë (mentaliteti)
 6. Simbolet, arketipet, stereotipet
 7. Miti
 8. Nocione të imagologjisë historike
 9. Konceptet themelore të imagologjisë historike
 10. Imazhi social
 11. Mendësitë e epokës moderne
 12. Mendësi bashkëkohore
 13. Çfarë është specifike në mendësitë e ‘rrënjosura’ gjatë shekullit XX?
 14. Të dhëna për mendësitë ballkanike dhe juglindore
 15. Të dhëna për mendësitë perëndimore
 16. Tipare të përbashkëta dhe dallime
 17. Popujt – parë me sytë e tyre
 18. Mendësi të importuara (me forcë, ose natyrshëm)
 19. Lokal – rajonal – kombëtar
 20. Kombëtar – planetar
 21. Ne për veten; të tjerët për ne
 22. Ne për të tjerët
 23. Marrëdhënia pakicë – shumicë
 24. Ballkani, Evropa dhe evropianizmi në periudhën komuniste
 25. Integrim dhe unitet në diversitet

II. I m a g o l o g j i  d h e  L e t ë r s i

 1. Letërsi e krahasuar dhe botërore – historik i shkurtër, parimet themelore
 2. Autori, realiteti fillestar dhe ai i huaj.
 3. Konteksti historik dhe ai letrar.
 4. Konteksti lokal dhe ai global.
 5. Autori dhe mjedisi / mërgimi brenda vendlindjes dhe mërgimi jashtë trojeve
 6. Realiteti i huaj dhe natyra e tij. Sa është i huaj një autor.
 7. Letërsia si hapësirë me kufij të paqartë.
 8. Troje, personazhe, mendësi
 9. Ekzotizëm dhe realizëm
 10. Cilat pamje përshfaqin më qartë dhe më vërtetësisht një realitet?
 11. Sistemi i shenjave. Semiotika në letërsi.
 12. Njohja përmes imazhit si libër dhe përmes librit si imazh
 13. Vende autorësh versus autorë vendesh
 14. Autorë dygjuhësh dhe / ose trigjuhësh
 15. Letërsia dhe përkthimi
 16. Jeta e një hapësire, qarkullimi ideve dhe i shprehive / formave letrare, intelektuale etj përmes imazhit të (për)shkruar.
 17. Imazhi dhe gjuha që e bën të dukshëm.


III. I m a g o l o g j i  d h e M a s s - M e d i a

 • Mass-media dhe ndikimi i tyre mbi të përditshmen.
 • Imazhi publik dhe krijuesit e tij
 • Informacioni – spektakël
 • Mediat e informimit
 • Modeli autoritar, Modeli komunist, Modeli liberal, Modeli i shërbimit publik
 • Kriteret e zgjedhjes së një informate
 • Brand dhe branding

Mass-media – mjet dhe pjesë përbërëse e globalizimit
 1. Ecuria e mass-media-s që nga fillimet deri në ditët e sotme
 2. Mass-media e centralizuar dhe e lirë
 3. Politika e shtetit dhe ajo e trusteve
 4. Imazhi kundër fjalës dhe sloganet – shprehje të një tjetër ritmi jetese e përceptimi të realitetit
 5. Imagologjia mediatike

Fushata zgjedhore – kumte, synime, realitete

 1. Fushatat zgjedhore në Perëndim dhe në Lindje
 2. Historik i fushatave zgjedhore në Ballkan (1944-2012)
 3. Përbashkësi dhe dallime në fushatat zgjedhore të së majtës dhe së djathtës
 4. Strategji dhe taktika në fushatat zgjedhore
 5. Ilustrim: Elemente imagologjikë në fushatën zgjedhore – viti…
 6. Shoqëria para, gjatë dhe pas fushatave zgjedhore.
 7. Roli dhe vendi i kulturës, përfshi letërsinë dhe autorët, gjatë fushatave zgjedhore

Krijimi i brand-eve dhe ruajtja e tyre

 1. Profili i kandidatit
 2. Profili i institucionit
 3. Profili i një vendi / shteti
 4. Pengesa dhe zgjidhje në branding
 5. Politikat globale dhe ato rajonale
All Rights reserved: A. Kyçyku